TÁMOP-3.1.4.C-14 - Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Szöveges Vissza

TÁMOP-3.1.4.C-14

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Jogosultak köre:

 • köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére

Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek:

 • a TÁMOP 3.1.4/-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,
 • a TÁMOP 3.1.4B „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt keretében a jelen pályázat keretében megvalósítható tevékenységek vonatkozásában bevonásra kerültek megvalósítási helyszínként, valamint
 • a TÁMOP 3.1.17 „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című, illetve a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat,

 • amely a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciamérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben mind a matematika, mind pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 8,43%-kal elmarad.
Évfolyam Mérési terület Országos átlag Pályázatkor figyelembevett felső ponthatár
6. matematika 1489 1363
6. szövegértés 1497 1371
8. matematika 1620 1483
8. szövegértés 1555 1424
10. matematika 1640 1502
10. szövegértés 1620 1483

Jogi forma:

Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) szerinti alábbi köznevelési intézményi egységek vonatkozásában nyújtható be pályázat:

 • általános iskola
 • szakiskola
 • gimnázium, szakközépiskola
 • alapfokú művészeti iskola
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
 • kollégium

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak pályázhatnak:

 • egységes iskola vagy összetett iskola;
 • közös igazgatású közoktatási intézmény;
 • általános művelődési központ (ÁMK);
 • egységes gyógypedagógia, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (EGYMI).

Jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt intézmények fenntartói nyújthatnak be pályázatot (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján) az alábbiak szerint:

 • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
 1. GFO 311 – Központi költségvetési irányító szerv
 2. GFO312 – Központi költségvetési szerv
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 1. GFO 321 – Helyi önkormányzat,
 2. GFO 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv,
 3. GFO 325 – Önkormányzati Hivatal (költségvetési szerv)
 4. GFO 327 – Helyi önkormányzatok társulása
 5. GFO 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 1. GFO 351 – Országos nemzetiségi önkormányzat,
 2. GFO 352 – Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
 3. GFO 353 – Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 1. GFO 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
 2. GFO 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 3. GFO 373 – Helyi nemzetiségi önkormányzati társulása
 • Egyesület egyéb formái
 1. GFO 529 – Egyéb egyesület
 • Egyházi jogi személy
 1. GFO 551 – Bevett egyház,
 2. GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belő egyházi jogi személy
 • Alapítvány
 1. GFO 561 – Közalapítvány,
 2. GFO 562 – Közalapítvány önálló intézménye,
 3. GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye,
 4. GFO 569 – Egyéb alapítvány
 • Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet
 1. GFO 591 – Egyesülés
 2. GFO 699 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
 • Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
 1. GFO 699 – Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
 • Nonprofit gazdasági társaság
 1. GFO 572 – Nonprofit kft
 2. GFO 573 – Nonprofit rt.
 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek közül:
 1. GFO 381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 2. GFO 382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
 3. GFO 383 – Állami felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási, köznevelési intézmény
 • Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása, európai területi együttműködési csoportosulás
 1. GFO 951 – Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása

Projektkiválasztás eljárása:

 • egyfordulós, egy szakaszos

Keretösszeg:

 • 14,5 milliárd Ft

Támogatás összege:

 • 10- 40 millió Ft

Az összesen igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a projekt keretében bevont feladatellátási helyenként az alábbi mértéket:

 • 1 feladatellátási hely esetén a 10.000.000 forint,
 • 2-3 feladatellátási hely esetén 8.000.000 forint,
 • 4 vagy több feladatellátási hely esetén a 7.000.000 forint.

Támogatás mértéke:

 • 100%

Támogatandó pályázatok száma:

 • 300-800 db

Területi korlátozás:

 • Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat.
 • A pályázat megvalósulásának helye csak a konvergencia régiókban lehet.

Projektidőszak:

 • Projekt fizikai befejezésének határideje: 2015. október 31.
 • Projekt megvalósításának határideje: 2015. november 30.
 • Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2015. december 31.

Benyújtás ideje:

 • 2015. január 15-től 2015. január 31-ig

Célcsoport:

 • A program keretében támogatni kívánt közvetlen célcsoport, a nevelési-oktatási intézmények diákjai, pedagógusai.

Támogatható tevékenységek:

Projekt előkészítése:

 • Szakmai koncepció elkészítése
 • Közbeszerzések előkészítése

Projekt megvalósítása:

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:

 • a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:
 1. ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok
 2. alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek
 3. természetközeli sporttáborok
 • idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
 1. nyelvi táborok,
 2. nyelvi vetélkedők,
 3. nyelvi témahetek,
 • informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
 1. informatikai szakkör,
 2. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,
 3. nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése.
 • komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is,

B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban

 • A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése.
 • Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozásra, mentorálásra
 • Tanulmányi eredmény javítása a tanulók – kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében megvalósuló – mentorálása révén
 • A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok megvalósítása
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése
 1. közösségi rendezvények szervezése, a szülőkkel partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások
 2. az átmenetek (alsótagozat-felső tagozat, általános iskola – gimnázium/szakközépiskola) kezelését támogató, szülőknek és tanulóknak szóló programok támogatása, a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása, a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába

C. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.

 • nevelési-oktatási intézményekben egészségfejlesztő és a fizikai aktivitásban gazdag életmódra nevelő – a kerettanterv (helyi tanterv) testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott, a mindennapos testnevelés részét képező – oktatásszervezési formák, délutáni sport- és mozgásprogramok támogatása legfeljebb heti két órában, mely programok teljes időtartamának minimum felét legalább közepes terhelést jelentő testmozgástípusok teszik ki, és amelyek a mozgásélmény és mozgástapasztalat megszerzésére helyezik a hangsúlyt. A pedagógiai módszerek között alkalmazhatóak a lovas-oktatás elemei is.
 • legalább egy egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben;
 • konfliktus- és iskolai agressziókezelési program az iskolapszichológus vagy mentálhigiénés, alternatív vitarendezésben és konfliktuskezelésben tapasztalt mediációs szakember, illetve iskolai szociális munkás bevonásával, az iskolán belüli bántalmazás és zaklatás, a tanulókat veszélyeztető bármilyen abúzus és az áldozattá válás megelőzését célzó programok, valamint a készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok megvalósítása.
 • családi életre nevelést támogató programok megvalósítása;
 • a dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, alkohol- és kábítószer fogyasztási problémák korai intervencióját, az illegális és legális szerek okozta kockázatok felismerését illetve a viselkedési függőségek megelőzését célzó programok megvalósítása.
 • elsősegély-nyújtási tanfolyam

D. A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

E. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása

 • Szaktárgyi továbbképzések (kivéve informatika);
 • Informatikai továbbképzések
 • Az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását segítő képzés.

F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása

 • környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés,
 • egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés,
 • tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések,
 • családpedagógiai továbbképzések,
 • lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések
 • egészségtan és életviteli témájú (dohányzás megelőzése, leszokás; alkohol- és kábítószer fogyasztási problémák, illegális szerek kockázata) továbbképzések

Belső korlátok:

 • Projektmenedzsment: 12%
 • Kis értékű eszközbeszerzés (ESZA terhére): 15%
 • Egyéb a projekt végrehajtásával kapcsolatos (általános) költség: 10%
 • Tartalék: 1%

Monitoring mutatók:

 • Megvalósított programok száma: feladatellátási helyenként 5 db
 • A projekt keretében szervezett programokon részt vevő tanulók száma: feladatellátási helyenként 100 fő
 • A projekt keretében tanártovábbképzésen részt vett pedagógusok száma: feladatellátási helyenként 2 fő
 • A projekt keretében tanártovábbképzést sikeresen elvégzők száma: a résztvevők legalább 80%-a

Egyéb elvárások:

 • Nem tervezhető:
 1. a C. pontban foglalt tevékenység, azon köznevelési intézmény esetében, amely a TÁMOP 6.1.2/A „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” c. kiírásból támogatásban részesült, valamint a TÁMOP-6.1.2-14 kiemelt projektbe bevonásra került;
 2. a B. pontban foglalt tevékenység nem tervezhető azon köznevelési intézmény esetében, amely a TÁMOP 3.3.8-12 és TÁMOP 3.3.8/B-12 pályázatokban támogatásban részesült;
 3. a D. pontban foglalt tevékenység nem tervezhető azon köznevelési intézmény esetében, amely a TÁMOP 3.3.12 „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” c. kiírás keretében bevonásra került.
 4. azok az intézmények, melyek a TÁMOP 3.1.16-14 „IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára” kiemelt programba együttműködő partnerként bevonásra kerültek, az A.3, illetve az E.2 tevékenységre nem pályázhatnak,
 • Az A. és az F. tevékenységcsoportok számozott altevékenységei közül legalább két-két altevékenység az összes pályázó számára kötelező. Tevékenység: tevékenységcsoporton belül a kalkulációs segédtáblában választható kategória.
 • Amennyiben a közoktatási intézmény korábbi pályázat keretében az alább felsorolt tevékenységek valamelyikére már támogatást kapott, jelen pályázat keretében a tevékenységet kizárólag más célcsoport (osztály, tancsoport, pedagógus) bevonásával valósíthatja meg, melyről nyilatkoznia kell. Az illeszkedést a pályázati dokumentációban szükséges bemutatni.
Együttműködési ajánlat

Kérem, küldjék az együttműködéshez szükséges információkat!

FORRÓDRÓT:

06 20/338 04 67
06 20/339 90 71